فهرست اصلی

آمار سايت

اعضا : 11
محتوا : 64
پیوندها : 3
بازدیدهای محتوا : 232722
 462 مهمان حاضر
 
ساختار معاونت پزشكى
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۰۹

معاونت علوم پزشكى

1) دانشكده پزشكى

  •  معاون آموزشى بالينى

(1) فيزيوپاتولوژى

(2) كارآموزى

(3) كارورزى

(4) معاون آموزش بيمارستان آريا

(5) معاون آموزش بيمارستان 22بهمن

(6) مسئول آموزش بالينى بيمارستان 17 شهريور

(7) مسئول آموزش بالينى بيمارستان فارابي

(8) EDC

(9) IT

  •  معاون آموزشى علوم پايه
  •  معاون درمان

بيمارستان آريا

بيمارستان 22بهمن

2) مدير پژوهشى

پژوهشكده

 كميته پايان نامه

 شوراي پژوهشى

3) كتابخانه ديجيتال و اطلاعات و آمار

4) گروه مامايى

5) گروه پرستارى

6) فصلنامه علوم پزشكى

7) دانشكده پيراپزشكى

  •  گروه اتاق عمل
  •  گروه هوشبرى
  •  گروه بهداشت مدارس
 
 

تصوير روز

dscf0555.jpg